Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat a

www.plhucc.com

weboldalhoz

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

 1. A www.plhucc.com weboldal külföldi, a franciaországi illetőségű Gravelines-ben található szerveren működik, az ezen weboldalon keresztül gyűjtött személyes adatok kezelője a Lengyel-Magyar Gazdasági Kamara (székhelye: ul. KAZIMIERZA MORAWSKIEGO 5/520, 30-102 Krakkó, Lengyelország; szállítási cím: ul. KAZIMIERZA MORAWSKIEGO 5/520, 30-102 Krakkó, Lengyelország, NIP adószám: 6772454359, REGON cégjegyzékszám: 38642644100000, e-mail cím: info@plhucc.com), a továbbiakban: "Adminisztrátor".
 2. Az Adminisztrátor által a weboldalon keresztül gyűjtött személyes adatok kezelése az egyének védelméről és a személyes adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) és a 2018. május 10-i adatvédelmi törvény szerint történik.
 1. A FELDOLGOZOTT SZEMÉLYES ADATOK TÍPUSA, AZ ADATGYŰJTÉS CÉLJA ÉS HATÁLYA

 

 1. AZ ELJÁRÁS CÉLJA ÉS JOGALAPJA. Az Adminisztrátor a www.plhucc.com weboldalon keresztül a következő esetekben kezel személyes adatokat:
   • A Felhasználó kapcsolat felvételi űrlapjának használata. A személyes adatok kezelése a GDPR szabályozás 6/1 cikk. f) bekezdése alapján történik, mint az Adminisztrátor jogilag indokolt érdeke. Ezeket a formularz@plhucc.com postafiókra küldik.
   • Tájékoztatjuk, hogy a szolgáltató az OVH Sp. z o.o., amelynek cégszerű székhelye Wrocławban található. A Felhasználó a tagfelvételi űrlapot a lengyel-magyar gazdasági kamarai tagság kérelmezésére használja. A személyes adatok feldolgozása a GDPR szabályozás 6. 1. cikk. f) pontja alapján történik, amely az Adminisztrátor jogilag indokolt érdeke. Az űrlapok a formularz@plhucc.com postafiókba küldi a rendszer, hogy a kamara kapcsolattartási űrlapján keresztül az üzenetet küldő entitás a Kamarához való csatlakozási folyamatot megkezdhesse.

 

 1. A FELDOLGOZOTT SZEMÉLYES ADATOK TÍPUSA. A weboldal adminisztrátora az Ön személyes adatainak következő kategóriáit kezeli:
   • Név és családnév;
   • E-mail cím;
   • Telefonszám.
 2. A SZEMÉLYES ADATOK ARCHIVÁLÁSI IDŐSZAKA. A felhasználók személyes adatait az Adminisztrátor tárolja:

 

ha az adatkezelés alapja egy szerződés teljesítése, akkor az adatokat addig tárolják, amíg a szerződés teljesítéséhez szükséges, és ezt követően az erre fennálló igény elévülési idejének időszakára. Ettől eltérő külön rendelkezés hiányában az elévülési idő hat év, az időszakos juttatások és a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó igények esetén pedig három év.

 

ha az adatkezelés alapja a hozzájárulás, akkor az adatokat mindaddig tárolják, amíg a hozzájárulást vissza nem vonják, a hozzájárulás visszavonása után pedig a hozzájárulás visszavonását követően az ügyintéző által érvényesíthető és vele szemben érvényesíthető igények elévülési idejének megfelelő ideig. Ettől eltérő külön rendelkezés hiányában az elévülési idő hat év, az időszakos juttatások és a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó igények esetén pedig három év.

 

 

 1. A weboldal használata során további információk gyűjthetők, különös tekintettel: a felhasználó számítógépéhez rendelt IP-cím vagy az internetszolgáltató külső IP-címe, a domain név, a böngésző típusa, a hozzáférés ideje, az operációs rendszer típusa.
 2. Navigációs adatok is gyűjthetők a felhasználóktól, beleértve az általuk választott linkekre és hivatkozásokra vonatkozó információkat, illetve a weboldalon végzett egyéb műveleteket. Az ilyen típusú tevékenység jogalapja az Adminisztrátor jogos érdeke (a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja), amely az elektronikus úton nyújtott szolgáltatások használatának megkönnyítéséből és e szolgáltatások funkcionalitásának javítására vonatkozik.
 3. A személyes adatok megadása a Felhasználó részéről önkéntes.
 4. A személyes adatok automatizált módon, profilalkotás formájában is feldolgozásra kerülnek, feltéve, hogy a felhasználó a 6. cikk (1) bekezdése szerint ehhez hozzájárul, a GDPR szabályozás 1.cikk a) bekezdése alapján. A profilalkotás következménye az lesz, hogy egy adott személyhez egy profilt rendelnek hozzá, hogy döntéseket hozzanak róla, vagy elemezzék, vagy megjósolják a preferenciáit, viselkedését és attitűdjeit.
 5. Az Adminisztrátor különös gondot fordít az érintettek érdekeinek védelmére, és különösen biztosítja, hogy az általa gyűjtött adatok:
   • a jogszabályoknak megfelelően kerülnek feldolgozásra,
   • meghatározott, jogszerű célokból gyűjtött adatok, és nem kerülnek további, e célokkal ellentétes módon feldolgozásra,
   • tartalmilag helytállóak és megfelelőek azokhoz a célokhoz, amelyekre azokat szánják
   • elsősorban feldolgozzák, majd olyan formában tárolják, amely lehetővé teszi azon személyek azonosítását, akikre vonatkoznak, legfeljebb az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges ideig.
 6. A www.plhucc.com honlapon keresztül történő webináriumra való regisztráció a személyes adatok kezelésének elfogadását jelenti a jelen adatvédelmi szabályzat szerint.
 1. A SZEMÉLYES ADATOK MEGOSZTÁSA

 

 1. A felhasználók személyes adatai a honlap üzemeltetése során az Adminisztrátor által igénybe vett szolgáltatókhoz kerülnek továbbításra. Azok a szolgáltatók, akiknek a személyes adatokat továbbítják, a szerződéses megállapodásoktól és a körülményektől függően vagy az Adatkezelő utasításai szerint járnak el az adatfeldolgozás céljait és módját illetően (adatfeldolgozók), vagy önállóan határozzák meg az adatfeldolgozás céljait és módját (adminisztrátorok).
 2. A felhasználók személyes adatait kizárólag az Európai Gazdasági Térségen (EGT) belül tároljuk.
 3. A www.plhucc.com honlapon keresztül regisztrált felhasználók személyes adatai kizárólag az adott webinárium partnereinek adhatók át.
 1. A SAJÁT ADATOK ELLENŐRZÉSÉHEZ ÉS A HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOG
 1. A Felhasználónak joga van a személyes adataihoz való hozzáféréshez, valamint a helyesbítéshez, törléshez, az adatkezelés korlátozásához, az adattovábbításhoz, a tiltakozáshoz, a hozzájárulás visszavonásához való joghoz, a hozzájárulás visszavonása előtt a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségének sérülése nélkül.
 2. A Felhasználók kérésének jogalapjai:
   • Az adatokhoz való hozzáférés – GDPR 15. cikk
   • Az adatok helyesbítése – GDPR 16. cikk
   • Az adatok törlése (az úgynevezett elfeledtetéshez való jog) – GDPR 17. cikk
   • Az adatkezelés korlátozása – GDPR 18. cikk
   • Adattovábbítás – GDPR 20. cikk
   • Tiltakozás - GDPR 21. cikk
   • Hozzájárulás visszavonása – GDPR  7/3 cikk.
 3. A 2. pontban említett jogok gyakorlása érdekében erre vonatkozó e-mailt küldhet a info@plhucc.com címre.
 4. Abban az esetben, ha a Felhasználó visszavonja a fenti jogokból eredő jogait, az Adminisztrátor a kérést haladéktalanul teljesíti vagy megtagadja, de legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül teljesíti. Ha azonban - a kérelem összetettsége vagy a kérelmek száma miatt - az Adminisztrátor nem tudja a kérelmet egy hónapon belül teljesíteni, akkor a következő két hónapon belül teljesíti azokat, a Felhasználó előzetes tájékoztatása mellett - a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül - a határidő tervezett meghosszabbításáról és annak okairól.
 5. Ha megállapítást nyer, hogy a személyes adatok kezelése sérti a GDPR rendelkezéseit, az érintett jogosult panaszt tenni a Személyes Adatok Védelmének Hivatala elnökénél.

 

 1. "SÜTIK HASZNÁLATA"
 1. Az Adminisztrátor honlapja “süti”-ket használ.
 2. A "sütik" telepítése a weboldalon nyújtott szolgáltatásokhoz szükségesek. A "süti"-fájlok a weboldal megfelelő működéséhez szükséges információkat tartalmaznak, és lehetőséget biztosítanak a weboldal látogatottságára vonatkozó általános statisztikák összeállítására is.
 3. A weboldal a következő típusú "sütiket" használja: állandó

Az állandó “süti” a felhasználó végberendezésén a "üti" paramétereiben meghatározott ideig vagy a Felhasználó általi törlésig tárolódnak.

 1. Az Adminisztrátor saját sütiket használ annak érdekében, hogy jobban megértse, hogyan lép kapcsolatba a Felhasználó a weboldal tartalmával. A fájlok információkat gyűjtenek arról, hogy a felhasználó hogyan használja a weboldalt, milyen típusú oldalról irányították át a felhasználót, valamint a látogatások számát és a felhasználó weboldalon tett látogatásának időtartamát. Ezek az információk nem rögzítik a felhasználó konkrét személyes adatait, hanem a weboldal használatára vonatkozó statisztikák összeállítására szolgálnak.
 2. A felhasználónak joga van dönteni a "sütik" számítógépéhez való hozzáféréséről, a böngésző ablakában történő kiválasztásukkal. A sütik kezelésének lehetőségeiről és módszereiről a szoftverben (webböngésző) részletes információ áll rendelkezésre.

 

 1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
 1. Az Adminisztrátor technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz a kezelt személyes adatok védelmének biztosítása érdekében a védett adatok veszélyeinek és kategóriáinak megfelelően, és különösen védi az adatokat a jogosulatlan nyilvánosságra hozatal, a jogosulatlan személy általi eltávolítás, az alkalmazandó szabályok megsértésével történő feldolgozás, valamint az adatok megváltoztatása, elvesztése, károsodása vagy megsemmisülése ellen.
 2. A rendszergazda megfelelő technikai intézkedésekkel megakadályozza, hogy az elektronikus úton küldött személyes adatokat illetéktelen személyek megszerezzék és módosítsák.
 3. A jelen Adatvédelmi szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a GDPR és a lengyel jog egyéb vonatkozó rendelkezései alkalmazandók.

Adatvédelmi_szabályzat_HU_2023_0.pdf