Business news on Hungary from Peterka Partners

image-20220720132538-1

 

A szükségállapotot újracsomagolták, de itt marad

Bár a világjárvány okozta szükségállapot éppen most ért véget, az orosz-ukrán háború okozta szükségállapotot nemrég vezették be. Ez széleskörű jogköröket ad a kormánynak, beleértve a törvények helyett a rendeleti alapú kormányzást, valamint a különleges intézkedések meghozatalára való jogosultságot. Ezek közé tartozhat többek között a piaci szereplők kormányzati felügyelet alá helyezése, ami a cég üzleti döntéseihez való kötelező hozzájárulásban nyilvánul meg, valamint a részvényesek jogainak gyakorlása helyettük.

State of emergency rewrapped but here to stay

Although the pandemic-related state of emergency has just ended, a Russian-Ukrainian war-induced state of emergency has just been introduced. Such gives the government sweeping powers including decree-based governance instead of acts, as well as entitlement to take special measures. Among others, these may include placing market players under government supervision, manifested in mandatory consent to the company’s business decisions as well as exercising the shareholders’ rights in their stead.

Ponowny stan wyjątkowy, zadomawia się na dobre

Chociaż stan wyjątkowy związany z pandemią właśnie się zakończył, wojna rosyjsko-ukraińska wywołała ponowne wprowadzenie stanu wyjątkowego.  Rozwiązanie to daje rządowi szerokie uprawnienia, w tym: zarządzanie oparte na dekretach zamiast na ustawach, a także uprawnienie do podejmowania szczególnych środków.  Wśród innych mogą znajdować się takie, które wprowadzają umieszczanie uczestników rynku pod nadzorem rządowym, przejawiające się: obligatoryjnymi zgodami na decyzje biznesowe spółek oraz wykonywanie praw akcjonariuszy w ich imieniu.