Domus Vini Sp. z o.o. - NEW MEMBER COMPANY OF PLHUCC

''

Domus Vini Sp. z o.o.

„Polak – Węgier: Dwa Bratanki”. This well-known and popular slogan confirms the Polish-Hungarian friendship has been lasting for centuries. It became the starting point for establishing a company in Krakow, whose main goal -for nearly 10 years now- has been the distribution of Hungarian wines in Poland. 
Why Hungarian wines?

It's not only a conscious choice of quality, but also a nod to history. In the heart of Malopolska, we have plenty of evidence of Polish-Hungarian friendship, and the memory that „nie masz wina nad węgrzyna”  is still alive. 
For centuries, our ancestors mainly imported Hungarian wines, valuing the sweet specialties from Tokaj most highly. So we followed in their footsteps to see that the times of collapse caused by the communist-planned economy are a thing of the past, and today's winemaking on the Danube stands at a world level. 
Hungarian wines won laurels at the most important international wine competitions, and they can be found on the menus of excellent restaurants in many European capitals, while their consumption is steadily growing in Poland. 

Our specialized store in Krakow: 2Bratanki/Hungarian and online store (www.2bratanki.pl) are where you can find the largest selection of Hungarian wines in Poland. Thanks to our close cooperation with many recognized winemakers, our offer includes wines from all the most important regions in Hungary: from Tokaj to Villany, via Eger, Kunsag, Neszmely, Nagy-Somlo, Etyek-Buda, Sopron, Mor, Matra, Pannonhalma, Balaton and Szekszard.


2Bratanki/Hungarian wines - store with Hungarian wines.

Filarecka Street, 3/LU, 30-110 Cracow

Email: sklep@2bratanki.pl

www.2bratanki.pl

***

„Polak – Węgier: Dwa Bratanki”. To znane i popularne hasło, będące potwierdzeniem trwającej od wieków przyjaźni polsko – węgierskiej stało się punktem wyjścia do założenia w Krakowie firmy, której głównym celem, od blisko 10 już lat jest dystrybucja win węgierskich w Polsce. Dlaczego wina węgierskie?

To nie tylko świadomy wybór jakości, ale także ukłon w stronę historii. W sercu Małopolski dowodów przyjaźni polsko-węgierskiej mamy wiele, a pamięć o tym, że „nie masz wina nad węgrzyna”, jest wciąż żywa. Przez stulecia nasi przodkowie sprowadzali głównie wina węgierskie, najwyżej ceniąc sobie słodkie specjały z Tokaju. Poszliśmy zatem ich śladem, by przekonać się, że czasy zapaści spowodowane komunistyczną gospodarką planową odeszły w niepamięć, a dzisiejsze winiarstwo nad Dunajem stoi na światowym poziomie. Wina węgierskie zdobywają laury na najważniejszych międzynarodowych konkursach winiarskich, można je znaleźć w menu znakomitych restauracji w wielu europejskich stolicach, także w Polsce ich konsumpcja systematycznie rośnie.

Nasz specjalistyczny sklep w Krakowie: 2Bratanki/Węgierskie oraz sklep internetowy www.2bratanki.pl to miejsce gdzie znaleźć można największy wybór węgrzynów w Polsce. Dzięki bliskiej współpracy z wieloma uznanymi winiarzami w naszej ofercie znajdują się wina ze wszystkich najważniejszych regionów na Węgrzech: od Tokaju po Villany, przez Eger, Kunsag, Neszmely, Nagy-Somlo, Etyek-Buda, Sopron, Mor, Matrę, Pannonhalmę, Balaton i Szekszard.

2Bratanki/Węgierskie wina – sklep z winami węgierskimi

Ul. Filarecka 3/LU, 30-110 Kraków

Email: sklep@2bratanki.pl

www.2bratanki.pl

 

***

 

„Polak – Węgier: Dwa Bratanki”. Ez a jól ismert és népszerű szlogen, amely az évszázadok óta tartó lengyel-magyar barátságot igazolja, lett a kiindulópontja a Domus Vini Sp. z o.o. krakkói cég megalapításának, amelynek fő célja immár közel 10 éve a magyar borok lengyelországi forgalmazása. Miért éppen magyar borok?

Nemcsak a minőség tudatos választása, hanem a történelmi hagyományok megőrzése is. A Malopolska régió szívében bőven van bizonyíték a lengyel-magyar barátságra, és még mindig él az az emlék, hogy „nie masz wina nad węgrzyna”. Elődeink évszázadokon át a magyar borokat importáltak, a tokaji édes különlegességeket kedvelték. Az ő nyomdokaikban járva tehát láthattuk, hogy a szocializmus ideje alatt a tervgazdaság okozta összeomlásos idők már a múlté, és a mai dunai borászat világszínvonalú. A magyar borok kiemelkedőek a legfontosabb nemzetközi borversenyeken, számos európai fővárosban megtalálhatóak az éttermek étlapjain, és a fogyasztásuk Lengyelországban is folyamatosan nő.

Krakkói szaküzletünkben: 2Bratanki/Węgierskie és a www.2bratanki.pl webáruházban a magyar borok legnagyobb választékát találja Lengyelországban. Számos neves borásszal való szoros együttműködésnek köszönhetően kínálatunkban Magyarország összes fontosabb borvidékéről megtalálhatóak a borok: Tokajtól egészen Villányig, Egeren, Kunszagon, Neszmelyen, Nagy-Somlón, Etyek-Budán, Sopronon, Móron, Mátrában, Pannonhalmán, Balatonon és Szekszárdon keresztül.

2Bratanki/Węgierskie wina – sklep z winami węgierskimi

Cím: Ul. Filarecka 3/LU, 30-110 Kraków

Email: sklep@2bratanki.pl

www.2bratanki.pl