Support initiative for Ukraine

[EN] POLISH-HUNGARIAN BUSINESS SUPPORTS UKRAINE

The Polish-Hungarian Chamber of Commerce in cooperation with member companies organizes the „Polish-Hungarian Business support Ukraine” initiative.

Hostilities led by Russia in Ukraine, immediate neighbour of Poland and Hungary, evoked a serious humanitarian crisis that is a challenge for the whole community in our part of Europe. Solidarity and humanitarian support for people affected by the war becomes a priority. That’s why the Polish-Hungarian Chamber of Commerce, as a responsible participant of socioeconomic life in both our countries initiates a sustainable and long-lasting humanitarian aid programme, inviting its member companies to active participation.

Versatility and openness of the companies associated in the Chamber make it possible to organize various help for people in need. Polish and Hungarian businesses are working together for the common aim. Gedeon Richter, Blue Colibri, Hidrofilt, EuroAtlantic Business Consultancy, Mikulski Law Firm, Raben, Kecser Law Firm, Greentech Polska, Hungary Poland Legal, Tokaj Hétszőlő, Pentalingua and Barbiocean are the member companies of the Polish-Hungarian Chamber of Commerce who offered their support in form of financial assistance, in-kind donations, organization of recreation camp for children, as well as free-of-charge provision of services. The Chamber will coordinate the project and make sure that help is provided where it is needed most. The main motto of our organization is „Together we can do more”.

The first donation within our initiative took place in the end of March, when Barbiocean together with its Hungarian partner, Jopp Interior Hungary, handed over 20 thousand  protective, multiple-use masks to the Open Krakow Coalition.

We will inform you about the other donations in further communication.

About the Polish-Hungarian Chamber of Commerce:

Institution of economic self- government was founded in 2020 to support business relations between Polish and Hungarian entrepreneurs. We offer various business, legal and translation services. Learn more about us : www.plhucc.com  

Contact : info@plhucc.com

[PL] Polish-Hungarian Business Supports Ukraine

Polsko-Węgierska Izba Gospodarcza we współpracy z firmami członkowskimi organizuje inicjatywę “Polish-Hungarian business suport Ukraine”.

Działania wojenne prowadzone przez Rosję na terenie Ukrainy, bezpośredniego sąsiada Polski i Węgier, wywołały bardzo poważny kryzys humanitarny stanowiący wielkie wyzwanie dla całej społeczności naszej części Europy. Solidarność i wsparcie humanitarne dla osób dotkniętych wojną nabierają w związku z tym szczególnego znaczenia. Dlatego Polsko-Węgierska Izba Gospodarcza, jako odpowiedzialny uczestnik życia społeczno-gospodarczego w obu naszych krajach, inicjuje program stałej, długofalowej pomocy humanitarnej, zapraszając firmy członkowskie do aktywnego wzięcia w nim udziału.

Wszechstronność i otwartość firm zrzeszonych w Izbie dają możliwość zorganizowania różnorodnej pomocy osobom potrzebującym. Firmy węgierskie i polskie działają we wspólnym celu. Gedeon Richter, Blue Colibri, Hidrofilt, EuroAtlantic Business Consultancy, Kancelaria Mikulski, Raben, Kancelaria Kecser, Greentech Polska, Hungary Poland Legal, Tokaj Hétszőlő, Pentalingua i Barbiocean to firmy członkowskie Polsko-Węgierskiej Izby Gospodarczej, które zaoferowały swoje wsparcie w ramach inicjatywy w formie wpłat pieniężnych, datków rzeczowych, organizacji wypoczynku dla dzieci czy też bezpłatnego świadczenia usług. Izba będzie dbać o koordynację projektu i dotarcie pomocy tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. „Razem możemy więcej” - tak brzmi hasło Izby.

Pierwsza darowizna w ramach naszej inicjatywy miała miejsce pod koniec marca, kiedy Barbiocean wraz z węgierskim partnerem Jopp Interior Hungary, przekazała ponad 20 tys. sztuk maseczek ochronnych wielokrotnego użytku na rzecz Koalicji Otwarty Kraków.

O kolejnych będziemy Państwa informować w dalszych komunikatach.

O Polsko-Węgierskiej Izbie Gospodarczej:

Instytucja samorządu gospodarczego powstała w 2020 r., aby wspierać stosunki gospodarcze i handlowe pomiędzy przedsiębiorcami działającymi w Polsce i na Węgrzech. W swojej ofercie Polsko-Węgierska Izba Gospodarcza ma m.in. usługi biznesowe, prawne i językowe. Zobacz więcej na stronie www.plhucc.com

Kontakt do organizatora inicjatywy: info@plhucc.com

(HU) Polish-Hungarian Business Supports Ukraine

A Lengyel-Magyar Gazdasági Kamara tagvállalataival együttműködve elinditotta támogatási kezdeményezését “Polish-Hungarian business supports Ukraine" néven.

A Lengyelország és Magyarország közvetlen szomszédságában zajló háború, amelyet Oroszország inditott, máris nagyon súlyos humanitárius válságot váltottak ki, amely nagy kihívás elé állítja Európa ezen részének társadalmait. A szolidaritása Ukrajnával és az elesettek humanitárius támogatása napjainkban különös fontossággal bír. A Lengyel-Magyar Gazdasági Kamara, mint a társadalmi-gazdasági élet felelős szereplője mindkét országban hosszútávú humanitárius kezdeményezést inditott el, amelyben aktiv részvételre kérte a kamarai tagvállalatokat.

A kamarai cégek sokoldalúsága és nyitottsága tette lehetővé, hogy elindithassuk a rászorulók támogatásának megszervezését. A lengyel és magyar vállalkozások együtt dolgoznak a közös cél érdekében. A Gedeon Richter, Blue Colibri, Hidrofilt, EuroAtlantic Business Consultancy, Mikulski Ügyvédi Iroda, Raben, Kecser Ügyvédi Iroda, Greentech Polska, Hungary Poland Legal, Tokaj Hétszőlő, Pentalingua és Barbiocean ajénlották fel, hogy a Lengyel-Magyar Gazdasági Kamara tagvállalataiként anyagi támogatással vagy másfajta, természetbeni adományokkal, gyermekek számára szervezett üdülőtáborral, valamint ingyenes szolgáltatásnyújtás formájában nyújtanak támogatást a kezdeményezés keretében. A Kamara koordinálja a projektet, és gondoskodik arról, hogy a segítség oda jusson el, ahol a legnagyobb szükség van rá. Szervezetünk fő mottója: "Együtt többet tehetünk".

Kezdeményezés keretében az első adomány átadására március végén sor kerülhetett, amikor a Barbiocean magyar partnerével, a Jopp Interior Hungary-vel közösen 20 ezer darab többször használatos védőmaszkot adott át a Nyitott Krakkó Koalíció részére (az ukrajnai menekülteket segitő szervezetek helyi közössége).

A további adományokról további közleményben tájékoztatjuk Önöket.

A Lengyel-Magyar Gazdasági Kamaráról:

A gazdasági önkormányzati formában működő intézmény 2020-ban alakult a lengyel és magyar vállalatok közötti üzleti kapcsolatok támogatására. A kamara üzleti, jogi és további, az üzletfejlesztést támogató szolgáltatásokat nyújtó intézmény. További információ rólunk: www.plhucc.com 

Kapcsolat : info@plhucc.com